HDD Dedicated Servers

NY-DH1 1 Dostupan

Intel Xeon E3-1270 v3 CPU
(4 x 3.5 Ghz Cores)
1 x 2 TB Enterprise HDD
32 GB DDR3 RAM
10 TB Bandwidth
1 Gbps Network Port
/29 IPv4 Range
/64 IPv6 Range
New York City, New York

S početkom od
$49.99 USD
Mjesečno
Naruči
NY-DH2 1 Dostupan

Intel Xeon E3-1270 v3 CPU
(4 x 3.5 Ghz Cores)
2 x 2 TB Enterprise HDD
32 GB DDR3 RAM
10 TB Bandwidth
1 Gbps Network Port
/29 IPv4 Range
/64 IPv6 Range
New York City, New York

S početkom od
$59.99 USD
Mjesečno
Naruči
FL-DH1 1 Dostupan

Intel Xeon E3-1270 v3 CPU
(4 x 3.5 Ghz Cores)
1 x 2 TB Enterprise HDD
32 GB DDR3 RAM
10 TB Bandwidth
1 Gbps Network Port
/29 IPv4 Range
/64 IPv6 Range
Jacksonville, Florida

S početkom od
$49.99 USD
Mjesečno
Naruči
FL-DH2 0 Dostupan

Intel Xeon E3-1270 v3 CPU
(4 x 3.5 Ghz Cores)
2 x 2 TB Enterprise HDD
32 GB DDR3 RAM
10 TB Bandwidth
1 Gbps Network Port
/29 IPv4 Range
/64 IPv6 Range
Jacksonville, Florida

S početkom od
$59.99 USD
Mjesečno
Naruči
LA-DH1 0 Dostupan

Intel Xeon E3-1270 v3 CPU
(4 x 3.5 Ghz Cores)
1 x 2 TB Enterprise HDD
32 GB DDR3 RAM
10 TB Bandwidth
1 Gbps Network Port
/29 IPv4 Range
/64 IPv6 Range
Los Angeles, California

S početkom od
$49.99 USD
Mjesečno
Naruči
LA-DH2 0 Dostupan

Intel Xeon E3-1270 v3 CPU
(4 x 3.5 Ghz Cores)
2 x 2 TB Enterprise HDD
32 GB DDR3 RAM
10 TB Bandwidth
1 Gbps Network Port
/29 IPv4 Range
/64 IPv6 Range
Los Angeles, California

S početkom od
$59.99 USD
Mjesečno
Naruči
WC-DH1 1 Dostupan

Intel Xeon E3-1271 v3 CPU
(4 x 3.6 Ghz Cores)
1 x 2 TB Enterprise HDD
16 GB DDR3 RAM
10 TB Bandwidth
1 Gbps Network Port
/29 IPv4 Range
/64 IPv6 Range
West Chicago, Illinois

S početkom od
$49.99 USD
Mjesečno
Naruči
WC-DH2 3 Dostupan

Intel Xeon E3-1271 v3 CPU
(4 x 3.6 Ghz Cores)
2 x 2 TB Enterprise HDD
16 GB DDR3 RAM
10 TB Bandwidth
1 Gbps Network Port
/29 IPv4 Range
/64 IPv6 Range
West Chicago, Illinois

S početkom od
$59.99 USD
Mjesečno
Naruči
TX-DH1 4 Dostupan

Intel Xeon E3-1270 v3 CPU
(4 x 3.5 Ghz Cores)
1 x 2 TB Enterprise HDD
32 GB DDR3 RAM
10 TB Bandwidth
1 Gbps Network Port
/29 IPv4 Range
/64 IPv6 Range
Dallas, Texas

S početkom od
$49.99 USD
Mjesečno
Naruči
TX-DH2 2 Dostupan

Intel Xeon E3-1270 v3 CPU
(4 x 3.5 Ghz Cores)
2 x 2 TB Enterprise HDD
32 GB DDR3 RAM
10 TB Bandwidth
1 Gbps Network Port
/29 IPv4 Range
/64 IPv6 Range
Dallas, Texas

S početkom od
$59.99 USD
Mjesečno
Naruči
CO-DH1 0 Dostupan

Intel Xeon E3-1270 v3 CPU
(4 x 3.5 Ghz Cores)
1 x 2 TB Enterprise HDD
32 GB DDR3 RAM
10 TB Bandwidth
1 Gbps Network Port
/29 IPv4 Range
/64 IPv6 Range
Denver, Colorado

S početkom od
$49.99 USD
Mjesečno
Naruči
CO-DH2 0 Dostupan

Intel Xeon E3-1270 v3 CPU
(4 x 3.5 Ghz Cores)
2 x 2 TB Enterprise HDD
32 GB DDR3 RAM
10 TB Bandwidth
1 Gbps Network Port
/29 IPv4 Range
/64 IPv6 Range
Denver, Colorado

S početkom od
$59.99 USD
Mjesečno
Naruči
WA-DH1 0 Dostupan

Intel Xeon E3-1270 v3 CPU
(4 x 3.5 Ghz Cores)
1 x 2 TB Enterprise HDD
32 GB DDR3 RAM
10 TB Bandwidth
1 Gbps Network Port
/29 IPv4 Range
/64 IPv6 Range
Seattle, Washington

S početkom od
$49.99 USD
Mjesečno
Naruči
WA-DH2 3 Dostupan

Intel Xeon E3-1270 v3 CPU
(4 x 3.5 Ghz Cores)
2 x 2 TB Enterprise HDD
32 GB DDR3 RAM
10 TB Bandwidth
1 Gbps Network Port
/29 IPv4 Range
/64 IPv6 Range
Seattle, Washington

S početkom od
$59.99 USD
Mjesečno
Naruči
UK-DH1 2 Dostupan

Intel Xeon E3-1270 v3 CPU
(4 x 3.5 Ghz Cores)
1 x 2 TB Enterprise HDD
32 GB DDR3 RAM
10 TB Bandwidth
1 Gbps Network Port
/29 IPv4 Range
/64 IPv6 Range
Coventry, England

S početkom od
$49.99 USD
Mjesečno
Naruči
UK-DH2 0 Dostupan

Intel Xeon E3-1270 v3 CPU
(4 x 3.5 Ghz Cores)
2 x 2 TB Enterprise HDD
32 GB DDR3 RAM
10 TB Bandwidth
1 Gbps Network Port
/29 IPv4 Range
/64 IPv6 Range
Coventry, England

S početkom od
$59.99 USD
Mjesečno
Naruči
NL-DH1 2 Dostupan

Intel Xeon E3-1271 v3 CPU
(4 x 3.6 Ghz Cores)
1 x 2 TB Enterprise HDD
16 GB DDR3 RAM
10 TB Bandwidth
1 Gbps Network Port
/29 IPv4 Range
/64 IPv6 Range
Amsterdam, Netherlands

S početkom od
$49.99 USD
Mjesečno
Naruči
NL-DH2 3 Dostupan

Intel Xeon E3-1271 v3 CPU
(4 x 3.6 Ghz Cores)
2 x 2 TB Enterprise HDD
16 GB DDR3 RAM
10 TB Bandwidth
1 Gbps Network Port
/29 IPv4 Range
/64 IPv6 Range
Amsterdam, Netherlands

S početkom od
$59.99 USD
Mjesečno
Naruči
DE-DH1 3 Dostupan

Intel Xeon E3-1270 v3 CPU
(4 x 3.5 Ghz Cores)
1 x 2 TB Enterprise HDD
32 GB DDR3 RAM
10 TB Bandwidth
1 Gbps Network Port
/29 IPv4 Range
/64 IPv6 Range
Frankfurt, Germany

S početkom od
$49.99 USD
Mjesečno
Naruči
DE-DH2 0 Dostupan

Intel Xeon E3-1270 v3 CPU
(4 x 3.5 Ghz Cores)
2 x 2 TB Enterprise HDD
32 GB DDR3 RAM
10 TB Bandwidth
1 Gbps Network Port
/29 IPv4 Range
/64 IPv6 Range
Frankfurt, Germany

S početkom od
$59.99 USD
Mjesečno
Naruči
RO-DH1 0 Dostupan

Intel Xeon E3-1270 v3 CPU
(4 x 3.5 Ghz Cores)
1 x 2 TB Enterprise HDD
32 GB DDR3 RAM
10 TB Bandwidth
1 Gbps Network Port
/29 IPv4 Range
/64 IPv6 Range
Bucharest, Romania

S početkom od
$49.99 USD
Mjesečno
Naruči
RO-DH2 0 Dostupan

Intel Xeon E3-1270 v3 CPU
(4 x 3.5 Ghz Cores)
2 x 2 TB Enterprise HDD
32 GB DDR3 RAM
10 TB Bandwidth
1 Gbps Network Port
/29 IPv4 Range
/64 IPv6 Range
Bucharest, Romania

S početkom od
$59.99 USD
Mjesečno
Naruči
SG-DH1 0 Dostupan

Intel Xeon E3-1270 v3 CPU
(4 x 3.5 Ghz Cores)
1 x 2 TB Enterprise HDD
32 GB DDR3 RAM
10 TB Bandwidth
1 Gbps Network Port
/29 IPv4 Range
/64 IPv6 Range
Singapore, Asia

S početkom od
$49.99 USD
Mjesečno
Naruči
SG-DH2 0 Dostupan

Intel Xeon E3-1270 v3 CPU
(4 x 3.5 Ghz Cores)
2 x 2 TB Enterprise HDD
32 GB DDR3 RAM
10 TB Bandwidth
1 Gbps Network Port
/29 IPv4 Range
/64 IPv6 Range
Singapore, Asia

S početkom od
$59.99 USD
Mjesečno
Naruči
JP-DH1 0 Dostupan

Intel Xeon E3-1270 v3 CPU
(4 x 3.5 Ghz Cores)
1 x 2 TB Enterprise HDD
32 GB DDR3 RAM
10 TB Bandwidth
1 Gbps Network Port
/29 IPv4 Range
/64 IPv6 Range
Tokyo, Japan

S početkom od
$49.99 USD
Mjesečno
Naruči
JP-DH2 0 Dostupan

Intel Xeon E3-1270 v3 CPU
(4 x 3.5 Ghz Cores)
2 x 2 TB Enterprise HDD
32 GB DDR3 RAM
10 TB Bandwidth
1 Gbps Network Port
/29 IPv4 Range
/64 IPv6 Range
Tokyo, Japan

S početkom od
$59.99 USD
Mjesečno
Naruči
AU-DH1 0 Dostupan

Intel Xeon E3-1270 v3 CPU
(4 x 3.5 Ghz Cores)
1 x 2 TB Enterprise HDD
32 GB DDR3 RAM
10 TB Bandwidth
1 Gbps Network Port
/29 IPv4 Range
/64 IPv6 Range
Sydney, Australia

S početkom od
$49.99 USD
Mjesečno
Naruči
AU-DH2 1 Dostupan

Intel Xeon E3-1270 v3 CPU
(4 x 3.5 Ghz Cores)
2 x 2 TB Enterprise HDD
32 GB DDR3 RAM
10 TB Bandwidth
1 Gbps Network Port
/29 IPv4 Range
/64 IPv6 Range
Sydney, Australia

S početkom od
$59.99 USD
Mjesečno
Naruči